1. ročník

1. ročník ZŠ

8 úloh

Počítání do deseti, počítání s přechodem přes desítku, sčítání a odčítání, sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, počítání do dvaceti, geometrie.

2. ročník

2. ročník ZŠ

10 úloh

Počítání do sta, slovní úlohy, malá a velká násobilka, násobení a dělení do 100, peníze, mince a bankovky a jejich hodnota, geometrie.

3. ročník

3. ročník ZŠ

22 úloh

Počítání v oboru do sta, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl, počítání v oboru do tisíce, jednotky délky, geometrie, tabulky.

4. ročník

4. ročník ZŠ

38 úloh

Počítání do 10000, násobení a dělení, práce s kalkulátorem, římská čísla, jednotky, slovní úlohy, seznámení se zlomky, geometrie, diagram a tabulky.

5. ročník

5. ročník ZŠ

61 úloh

Počítání do 1000000, jednotky, zlomky, sčítání a odčítání zlomků, smíšená čísla a převod na zlomek, desetinná čísla, geometrie.

6. ročník

6. ročník ZŠ

181 úloh

Přirozená čísla, desetinná čísla, dělitelnost, rozklad na součin, grafy a diagramy, úsečka, přímka, polopřímka, geometrické útvary.

7. ročník

7. ročník ZŠ

291 úloh

Celá čísla, absolutní hodnota, zlomky, poměr, měřítko, přímá a nepřímá úměrnost, trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník, krychle, kvádr, hranol.

8. ročník

8. ročník ZŠ

259 úloh

Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, výrazy, lineární rovnice, procenta, finanční matematika, statistika, kružnice, kruh, válec.

9. ročník

9. ročník ZŠ

204 úloh

Lomené výrazy, lineární rovnice a jejich soustavy, funkce, jehlan, kužel, koule, jejich povrch a objem, podobnost, goniometrické funkce.

Střední škola

Střední škola

145 úloh

Soustavy lineárních rovnic o třech neznámých, kvadratické rovnice, kvadratické funkce, rovnice s parametrem, goniometrické rovnice…

Vysoká škola

Vysoká škola

6 úloh

Diferenciální počet, derivace, integrály, diferenciální rovnice, matice a operace s nimi, determinant, lineární závislost, limity, posloupnosti a řady.