1. ročník

Počítání do dvaceti (20), geometrie (0).

2. ročník

Počítání do sta (60), slovní úlohy (0), násobení do 100 (0), mince a bankovky (0), geometrie (0).

3. ročník

Počítání v oboru do sta (0), počítání v oboru do tisíce (0), jednotky délky (0), geometrie (0), tabulky (0).

4. ročník

Počítání do 10 000 (0), násobení a dělení (0), práce s kalkulátorem (0), římská čísla (40), jednotky (0), slovní úlohy (0), seznámení se zlomky (0), geometrie (0), diagram a tabulky (0).

5. ročník

Počítání do 1 000 000 (0), jednotky (0), zlomky, smíšená čísla (0), desetinná čísla (0), geometrie (0).

6. ročník

Přirozená čísla

Čtení a zápis přirozených čísel (0), zobrazení na číselné ose (0), porovnávání přirozených čísel (0), zaokrouhlování přirozených čísel (0), početní operace s přirozenými čísly (0), zkouška u početních operací (0).

Desetinná čísla

Čtení a zápis desetinných čísel (0), zobrazení na číselné ose (0), rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě (0), porovnání desetinných čísel (0), zaokrouhlování desetinných čísel (0), početní operace s desetinnými čísly (0), slovní úlohy s desetinnými čísly (0).

Dělitelnost

Pojmy násobek, dělitel (0), znaky dělitelnosti (0), prvočíslo, složené číslo (0), rozklad na součin prvočísel (0), společný násobek a dělitel, nsd, nsn (0).

Grafy a diagramy

Orientace v tabulkách, grafech, diagramech zdravotnictví, pr (0), sestavení jednoduchých tabulek, grafů, diagramů (0).

Bod, úsečka, přímka, polopřímka

Konstrukce bodu, úsečky, přímky, polopřímky (0), délka úsečky (0), osa úsečky (0), rovnoběžky, různoběžky, kolmice (0), vzdálenost bodu od přímky (0), převody jednotek délky (0), matematické symboly pro velikost, bod leží – neleží na… (0).

Úhel

Práce s úhloměrem, rýsování úhlů, velikost úhlu (0), přenášení úhlů (0), typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý) (0), jednotky velikosti úhlu (stupně, minuty) (0), součet a rozdíl úhlů (výpočet, konstrukce) (0), osa úhlu (0), vedlejší a vrcholové úhly (0), střídavé a souhlasné úhly (0).

Trojúhelník

Typy trojúhelníků podle délky stran (0), typy trojúhelníků podle velikosti úhlů (0), trojúhelníková nerovnost (0), součet vnitřních úhlů trojúhelníku (0).

Shodnost

Osová a středová souměrnost (0), souměrné objekty (0).

Čtverec a obdélník

Úhlopříčky čtverce a obdélníku (0), obvod čtverce a obdélníku (0), obsah čtverce a obdélníku (0), převody jednotek obsahu (0), obsah a obvod obrazců ze čtverců a obdélníků (0).

Krychle a kvádr

Síť krychle a kvádru (0), zobrazování krychle a kvádru (0), povrch krychle a kvádru (0), objem krychle a kvádru (0), převody jednotek objemu (0).

7. ročník

Celá čísla

Znázornění celých čísel, číselná osa (0), porovnávání celých čísel (0), absolutní hodnota (0), opačná čísla (0), základní početní operace s celými čísly (0).

Zlomky

Čtení, zápis zlomku, čitatel, jmenovatel (0), vztah mezi zlomky a desetinnými čísly (0), smíšené číslo (0), krácení a rozšiřování zlomků, základní tvar (0), porovnání zlomků (0), početní operace se zlomky (0), složené zlomky (0).

Poměr

Zmenšení a zvětšení v daném poměru (0), rozdělení hodnoty v daném poměru (0), měřítko (0), úměra (0).

Přímá úměrnost, nepřímá úměrnost

Grafy přímé a nepřímé úměrnosti (0), trojčlenka (0), příklady závislostí z reálného života, slovní úlohy (0).

Trojúhelník

Konstrukce trojúhelníku podle vět sss, sus, usu (0), konstrukční úlohy – zápis rozboru, postupu a závěru. matemat (0), těžnice, těžiště, výška, střední příčka trojúhelníku (0), shodnost trojúhelníků, věty o shodnosti (0), kružnice opsaná a vepsaná (0).

Mnohoúhelníky (s důrazem na čtyřúhelníky)

Typy mnohoúhelníků (0), úhlopříčky, těžnice a výšky mnohoúhelníků (0), konstrukce lichoběžníku, rovnoběžníku (0), obvod a obsah trojúhelníku (0), obvod a obsah lichoběžníku, rovnoběžníku (0).

Hranoly

Hranol, kolmý a kosý hranol (0), síť hranolu, zobrazování hranolu (0), objem a povrch kolmého a kosého hranolu (0).

8. ročník

Mocniny a odmocniny

Pojem druhá mocnina a odmocnina (0), výpočet druhé mocniny (20), n-tá mocnina (20), zápis čísla ve tvaru a . 10n (20).

Pojem Pythagorova věta

Výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku (0), užití pythagorovy věty (0).

Výrazy

Číselné výrazy a jejich hodnota (0), proměnná (0), výrazy s proměnnou (0), jednočlen, mnohočlen (0), vytýkání (0), vzorce pro rozklad mnohočlenu (0), početní operace s mnohočleny (+,-,*) (0), početní operace s mocninami (0).

Rovnice

Lineární rovnice (20), zkouška, ověření správnosti řešení (0), vyjádření neznámé ze vzorce (0), zápis rovností (0), slovní úlohy (0).

Procenta

Základ, procentová část, počet procent (0), výpočty počtu procent, procentové části, základu (0), promile (0), slovní úlohy na procnta (0).

Finanční matematika

Úrok, úroková doba, splátka, úmor, zůstatek (0), výpočet úroků (0), půjčky, splatnost úvěru (0), rozdíl mezi jednoduchým a složeným úrokováním (0), výpočet daně (0).

Statistika

Statistický soubor (0), statistické šetření (0), pojmy: znak, četnost, aritmetický průměr, modus, medián (0), diagramy (sloupcový, kruhový, spojnicový) (0).

Kružnice, kruh

Pojem kruh, kružnice, poloměr, průměr (0), číslo π (0), obvod kružnice, obsah kruhu (0).

Válec

Pojem rotační těleso, válec (0), síť válce (0), objem a povrch válce (0).

Množiny bodů daných vlastností

Vzájemná poloha přímky a kružnice v rovině, pojmy tečna, sečna (0), vzdálenost bodu od přímky (0), množiny bodů daných vlastností (0), thaletova kružnice (0), konstrukční úlohy na množiny bodů daných vlastností (0).

9. ročník

Lomené výrazy

Určení podmínek, za kterých má lomený výraz smysl (0), krácení a rozšiřování lomených výrazů (0), úpravy výrazů podle vzorců (0), početní operace s lomenými výrazy (0), složený lomený výraz (0).

Rovnice a jejich soustavy

Rovnice s neznámou ve jmenovateli (0), soustava dvou lineárních rovnic (40), slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic (0), slovní úlohy na pohyb a společnou práci (0).

Funkce

Pravoúhlá soustava souřadnic (0), pojem funkce, funkce jako závislost (0), definiční obor a obor hodnot (0), vlastnosti funkcí (rostoucí, klesající, konstantní funkce) (0), přímá úměrnost a lineární funkce (40), nepřímá úměrnost (lineární lomená funkce) a hyperbola (0), kvadratická funkce a parabola (0), slovní úlohy – grafické řešení (0).

Jehlan, kužel, koule

Zobrazovací metody, síť tělesa (0), povrch a objem jehlanu, kuželu a koule (0), úlohy na tělesa z praxe (0).

Podobnost

Poměr podobnosti (0), věty o podobnosti trojúhelníků (0).

Goniometrické funkce

Druhy goniometrických funkcí (sin, cos, tg, cotg) (0), výpočet hodnoty goniometrických funkcí, výpočet úhlu (0), vztahy mezi goniometrickými funkcemi (0), vlastnosti goniometrických funkcí (0), grafy goniometrických funkcí (zadaných tabulkou) (0), slovní úlohy na goniometrické funkce (0).

Střední škola

Rovnice

Soustavy lineárních rovnic o třech neznámých (20), kvadratické rovnice (20).

Funkce

Kvadratické funkce (60).