1. ročník

Počítání do dvaceti (20).

2. ročník

Počítání do sta (60), násobení do 100 (0).

3. ročník

Počítání v oboru do sta (0), počítání v oboru do tisíce (0).

4. ročník

Počítání do 10 000 (0), násobení a dělení (0), římská čísla (40), jednotky (0).

5. ročník

Počítání do 1 000 000 (0), jednotky (0), zlomky, smíšená čísla (0).

6. ročník

Přirozená čísla

Zobrazení na číselné ose (0), zaokrouhlování přirozených čísel (0), početní operace s přirozenými čísly (0).

Dělitelnost

Rozklad na součin prvočísel (0), společný násobek a dělitel, nsd, nsn (0).

Úhel

Jednotky velikosti úhlu (stupně, minuty) (0), součet a rozdíl úhlů (výpočet, konstrukce) (0).

Čtverec a obdélník

Obvod čtverce a obdélníku (0), obsah čtverce a obdélníku (0), převody jednotek obsahu (0), obsah a obvod obrazců ze čtverců a obdélníků (0).

Krychle a kvádr

Povrch krychle a kvádru (0), objem krychle a kvádru (0), převody jednotek objemu (0).

7. ročník

Celá čísla

Znázornění celých čísel, číselná osa (0), porovnávání celých čísel (0), absolutní hodnota (0), základní početní operace s celými čísly (0).

Zlomky

Vztah mezi zlomky a desetinnými čísly (0), smíšené číslo (0), krácení a rozšiřování zlomků, základní tvar (0), porovnání zlomků (0), početní operace se zlomky (0), složené zlomky (0).

Poměr

Zmenšení a zvětšení v daném poměru (0), rozdělení hodnoty v daném poměru (0), měřítko (0), úměra (0).

Přímá úměrnost, nepřímá úměrnost

Grafy přímé a nepřímé úměrnosti (0).

Mnohoúhelníky (s důrazem na čtyřúhelníky)

Obvod a obsah trojúhelníku (0), obvod a obsah lichoběžníku, rovnoběžníku (0).

Hranoly

Objem a povrch kolmého a kosého hranolu (0).

8. ročník

Mocniny a odmocniny

Výpočet druhé mocniny (20), n-tá mocnina (20), zápis čísla ve tvaru a . 10n (20).

Pojem Pythagorova věta

Výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku (0).

Výrazy

Číselné výrazy a jejich hodnota (0), vytýkání (0), vzorce pro rozklad mnohočlenu (0), početní operace s mnohočleny (+,-,*) (0), početní operace s mocninami (0).

Rovnice

Lineární rovnice (20).

Procenta

Výpočty počtu procent, procentové části, základu (0), promile (0).

Finanční matematika

Úrok, úroková doba, splátka, úmor, zůstatek (0), výpočet úroků (0).

Statistika

Pojmy: znak, četnost, aritmetický průměr, modus, medián (0).

Kružnice, kruh

Obvod kružnice, obsah kruhu (0).

Válec

Objem a povrch válce (0).

9. ročník

Rovnice a jejich soustavy

Soustava dvou lineárních rovnic (40).

Funkce

Definiční obor a obor hodnot (0), vlastnosti funkcí (rostoucí, klesající, konstantní funkce) (0), přímá úměrnost a lineární funkce (40).

Jehlan, kužel, koule

Povrch a objem jehlanu, kuželu a koule (0).

Podobnost

Poměr podobnosti (0).

Střední škola

Rovnice

Soustavy lineárních rovnic o třech neznámých (20), kvadratické rovnice (20).

Funkce

Kvadratické funkce (60).