Kolikrát je menší (263)

Vypočtěte, kolikrát je druhá mocnina čísla menší než .
Řešení
Je menší 10krát.
Matematická úloha – Kolikrát je menší