Výrazy (293)

Zapište jako výraz:
a)   součin čísel r a 4
b)   rozdíl čísel a a b
c)   pětinásobek čísla x
d)   číslo x zvětšené o 8
e)   podíl čísel m a n
f)   číslo 12 zmenšené o t
g)   číslo 5 vydělené číslem s
h)   součet čísel e a f
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
Matematická úloha – Výrazy
Vloženo do témat:
výrazy
Vloženo do ročníků:
8. ročník