Část plného úhlu (120)

Vypočtěte velikost úhlu, který je 45 % plného úhlu.
Řešení
Velikost úhlu je 162 °.
Matematická úloha – Část plného úhlu
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník