Kolikrát je menší (109)

Vypočtěte, kolikrát je druhá mocnina čísla menší než .

Řešení
Je menší 10krát.